Cenník

Honorár je určený dohodou zmluvných strán. Pri tvorby ceny sa prihliada na sadzobník projekčných prác UNIKA. Pri tvorbe ceny sa môže vychádzať aj z hodinovej tarify.

Hodinová sadzba 50Eur/hodina

Cestovné náklady 0,50Eur/km